Heb je een vraag?
Google Review Widget

 

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (https://altinkaluminium.nl/) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Altink Aluminium streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Altink Aluminium niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Altink Aluminium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Altink Aluminium en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Altink Aluminium garandeert niet dat e-mails die aan Altink Aluminium worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Altink Aluminium te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Altink Aluminium heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Altink Aluminium aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Altink Aluminium zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Altink Aluminium daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Toeschrijving

Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

 

Algemene voorwaarden Altink Aluminium

E-mail: Info@altinkaluminium.nl

Website: https://altinkaluminium.nl/

Definities

 1. Altink Aluminium: Altink Aluminium , gevestigd te Medemblik onder KvK nr. 37101810.
 2. Klant: degene met wie Altink Aluminium een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Altink Aluminium en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Altink Aluminium.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

  derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 4 - Prijzen

 1. Alle prijzen die Altink Aluminium hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Altink Aluminium hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Altink Aluminium te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Altink Aluminium niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 5 - Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Altink Aluminium mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 0 dagen na levering te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Altink Aluminium de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. Altink Aluminium behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Altink Aluminium gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Altink Aluminium.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Altink Aluminium zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

  betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

  van Altink Aluminium op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Altink Aluminium, dan is hij nog

  steeds verplicht de afgesproken prijs aan Altink Aluminium te betalen.

Artikel 8 - Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Altink Aluminium gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Altink Aluminium roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

  recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Altink Aluminium, tenzij partijen hierover andere

  afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 12 - Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  - het product niet is gebruikt
  - het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  - het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  - het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  - het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  - het product geen los tijdschrift of losse krant is
  - de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Info@altinkaluminium.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Altink Aluminium, https://altinkaluminium.nl/, kan worden gedownload.

 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Altink Aluminium, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 14 - Tolerantie schade en gebreken

 1. Al onze producten worden zorgvuldig gecontroleerd op schade en gebreken.
  Uiteraard kunt u ervan uit gaan dat uw op maat gemaakte producten zonder beschadigingen op locatie aankomen. Omdat het een handgemaakt product is kan het een enkele keer voorkomen dat er een lichte kras is te zien op het aluminium. Is de schade op minder dan drie meter niet te zien dan is dit verwaarloosbaar

Artikel 15 - Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Artikel 17 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 18 - Retentierecht

 1. Altink Aluminium kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Altink Aluminium heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Altink Aluminium.

 3. Altink Aluminium is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 19 - Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Altink Aluminium te verrekenen met een vordering op Altink Aluminium.

Artikel 20 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Altink Aluminium blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Altink Aluminium op grond van wat voor met Altink Aluminium gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Altink Aluminium zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

  of anderszins bezwaren.

 4. Indien Altink Aluminium een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en

  heeft Altink Aluminium het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 21 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Altink Aluminium, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Altink Aluminium het recht om zijn

  verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan

  Altink Aluminium kan tegenwerpen.

Artikel 22 - Levertijd

 1. De door Altink Aluminium opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Altink Aluminium.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Altink Aluminium niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 23 - Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 24 - Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 25 - Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Altink Aluminium niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Altink Aluminium, bij gebreke waarvan Altink Aluminium niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 28 - Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 30 - Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk (e) fabricage, constructie of materiaal.

 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 41 - Vrijwaring

De klant vrijwaart Altink Aluminium tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Altink Aluminium geleverde producten en/of diensten.

Artikel 42 - Klachten

 1. De klant dient een door Altink Aluminium geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Altink Aluminium daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Altink Aluminium uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Altink Aluminium in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Altink

  Aluminium gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

   

Artikel 43 - Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Altink Aluminium.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Altink Aluminium ook daadwerkelijk (tijdig)

  bereikt.

Artikel 44 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Altink Aluminium een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Altink Aluminium verschuldigd zijn.

Artikel 45 - Aansprakelijkheid Altink Aluminium

 1. Altink Aluminium is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Altink Aluminium aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Altink Aluminium is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Altink Aluminium aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 46 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Altink Aluminium vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 47 - Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Altink Aluminium toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Altink Aluminium niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Altink Aluminium in verzuim is.

 3. Altink Aluminium heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Altink Aluminium kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 48 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Altink Aluminium in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Altink Aluminium kan worden toegerekend

  in een van de wil van Altink Aluminium onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Altink Aluminium kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Altink Aluminium 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Altink Aluminium er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Altink Aluminium is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 49 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 50 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Altink Aluminium is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Altink Aluminium zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

  zeggen.

Artikel 51 - Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Altink Aluminium.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 52 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Altink Aluminium bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel undefined - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Altink Aluminium is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt

  is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 07 augustus 2023.

 

PRIVACYVERKLARING

Zodra je onze website https://altinkaluminium.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 07 augustus 2023.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
 2. Wie gebruikt je gegevens
 3. Van wie gebruiken we gegevens?
 4. Hoe komen we aan je gegevens?
 5. Welke gegevens van je gebruiken we?
 6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?
 7. Hoelang bewaren we je gegevens
 8. Met wie delen we je gegevens?
 9. Waar slaan we je gegevens op
 10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
 11. Wat mag je van ons vragen?
 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
 13. Welke cookies gebruiken we?
 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
 15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

Ed is verantwoordelijk voor de website https://altinkaluminium.nl en daarmee de verantwoordelijke persoon voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:
Ed
Vouter 6

1671 LG Medemblik

3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

gegevens invult op onze website

5. Welke gegevens gebruiken we van je?

We maken gebruik van de volgende gegevens: naam

bezorgadres e-mailadres telefoonnummer betaalgegevens

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

7. Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens
de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

8. Met wie delen we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

9. Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

11. Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Recht op informatie

We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

Recht op inzage

Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

Recht op correctie

Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit

Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.

Recht op beperking

Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden

Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen

Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de woonplaats van Ed die je klacht gaat behandelen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur je aanvraag of klacht naar ons via info@altinkaluminium.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken we?

Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
 • geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen
 • niet-geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen
 • tracking cookies zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties

Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Adobe (analytische cookie)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)

14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@altinkaluminium.nl. We helpen je graag.

Profiteer van de tijdelijke actie met 10% korting op de alle vouwwanden & schuifpuien uit de webshop!<br />
<br />
Geldig t/m 12 Juli 2024
Zomersluiting 2024<br />
<br />
Week 31 t/m 33 zijn wij niet beschikbaar i.v.m. onze zomersluiting, dit betekent dat onze levertijden afwijken. Om teleurstelling te voorkomen attenderen wij u er op hier rekening mee te houden.<br />
<br />
Onze webshop blijft beschikbaar voor uw bestellingen!
Vanaf heden zijn wij dealer van Frager, dit maakt het voor ons mogelijk om de deuren van Aliplast te combineren met de prachtige panelen van Frager. <br />
<br />
Deze deuren met Frager panelen zijn te vinden in onze webshop in de categorie “Deuren”. <br />
Laat u inspireren en neem een kijkje in de catalogus die u kunt vinden onder “Downloads”, hier vind u een ruime keuze aan traditionele en vleugeloverdekkende (Magnetude) panelen.<br />
<br />
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!
Profiteer van de tijdelijke korting van 10% in de maand april op de vouwwanden, ramen, deuren en schuifpuien uit de webshop!<br />
<br />
Geldig t/m 25 April 2024
Het mooie weer van gister gaf ons de perfecte indruk van deze prachtige lichtstraat in het trappenhuis. <br />
<br />
Deze woning in Haarlem hebben wij mogen voor zien van een aantal mooie kozijnen. Op onze website vind u meer informatie over dit project.<br />
<br />
https://altinkaluminium.nl/projecten/renovatie-haarlem/<br />
<br />
@aliplast.aluminium
Gisteren hebben wij een woning bezichtigd die wij compleet hebben mogen voorzien van nieuwe kozijnen. <br />
<br />
De montage van deze systemen is uitgevoerd door Klussenbedrijf Kee.<br />
<br />
Op onze website is alle informatie te vinden over dit project.<br />
<br />
@aliplast.aluminium <br />
<br />
https://altinkaluminium.nl/projecten/verduurzaming-amsterdam/
Ontdek de ultieme elegantie met de Verano Olivera glaswand! Deze hoogwaardige glazen afscheiding voegt stijl toe aan elke ruimte, terwijl het natuurlijke licht behouden blijft. Geniet van een naadloze overgang tussen binnen en buiten met dit verfijnde design. Creëer een moderne en luxe sfeer in jouw woning/overkapping met de Verano Olivera glaswand, waar functionaliteit en schoonheid samenkomen.<br />
<br />
Ben u geïnteresseerd in een van onze systemen? Neem contact met ons op voor geheel vrijblijvende offertes.
ML Steel<br />
<br />
U kunt bij ons terecht voor maatwerk kozijnen met een zeer korte levertijd!<br />
<br />
Wilt u meer informatie over dit of een ander systeem, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.
Vorige week hebben wij bij een klant deze IDA schuifdeur af gerond. De klant was op zoek naar een oplossing om de warmte beneden te houden. Deze schuifdeur met daarnaast een vast veld biedt hier de mogelijkheid voor.<br />
<br />
Er is hier gekozen voor de schuifdeur type “Modern” in de kleur 9011TC.<br />
<br />
Bent u geïnteresseerd in een van de systemen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte
Vandaag is deze prachtige Aliplast VG500N schuifpui geplaatst die door ons is geproduceerd in opdracht van Daalmijer B.V., hun klant heeft gekozen voor de kleur 1019 LC (Grijsbeige Mat Structuur). Het glas van deze schuifpui betreft 416,8kg deze panelen zijn met de mobiele torenkraan geassembleerd. Om te kunnen ventileren is er gekozen voor een DucoFlat ZR12 ventilatierooster. Na de bouwvak is het tijd om het zetwerk aan hun te leveren in dezelfde kleur. Zodra dit afgerond is zullen wij de afbeeldingen plaatsen. <br />
<br />
Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte
In opdracht van @jobtol hebben wij deze kozijnen geleverd bij @haardhouthandelwoodswoodshop , bestaand uit 4x Star75 vast kozijn en 1x deur Star75 in de kleur 9011TC (Structuur zwart). De ramen zijn voorzien van DucoTon roosters. Voor informatie of vrijblijvende offertes kunt u contact met ons opnemen!
1x Panorama met 3 panelen en 2x Star75 vaste kozijnen op een dakopbouw! Ral kleur: 9011TC. Voor informatie of offertes kunt u altijd contact met ons opnemen
Wij hebben een aantal maanden geleden dit mooie Reynaers CS-77 Systeem geleverd met een variabele hoek, voor informatie kunt u altijd contact met ons opnemen!
Vanmiddag/ vanavond hebben wij ons bezig gehouden met het plaatsen van 3 rolluiken. Heeft u vragen of interesse neem dan gerust contact met ons op !
Gisteren zijn wij eigenaar geworden van deze nieuwe CNC machine. Dat geeft ons de mogelijkheid om profielen van andere leveranciers te bewerken voor deuren en kozijnen. Binnenkort is hier meer over te vinden op onze website www.altinkaluminium.nl<br />
<br />
#machine <br />
#freesmachine <br />
#frezen <br />
#aluminium <br />
#noordholland